โปรแกรมสุขภาพ

พลิกผันโรคด้วยตนเอง

ภาพรวม

โปรแกรมนี้เป็นการใช้การแพทย์แผนปัจจุบัน (modern medicine) แบบอิงหลักฐาน (Evidence Based Medicine) เพื่อสอนให้ผู้ป่วยดูแลตัวเองเป็น (Self-management)โดยมองปัญหาของผู้ป่วยแบบองค์รวม (holistic care)  จะทำการเชื่อมโยงการรักษากับแพทย์เฉพาะทางที่ดูแลผู้ป่วยอยู่เดิมแล้วในการดูแลต่อไปในลักษณะของการดูแลร่วมกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยจนถึงระดับที่สามารถดูแลตัวเองได้ ซึ่งจะนำไปสู่การลดความจำเป็นในการรักษาตามหลักการแพทย์แผนปัจจุบันลงได้

เข้าร่วมแคมป์ที่เวลแนสวีเเคร์เซ็นเตอร์เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน

ในวันแรก ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจร่างกายโดยแพทย์ของเวลเนสวีแคร์ จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพ วางแผนสุขภาพ และเก็บรวมรวมผลการตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษต่างๆไว้บน Health Dashboard ซึ่งทั้งทีมแพทย์, ผู้ช่วยแพทย์ของเวลเนสวีแคร์ และตัวผู้ป่วยเองสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ตลอดเวลา

·       ในกรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมโปรแกรมนี้มีแพทย์เฉพาะทางประจำอยู่แล้ว ท่านไม่ต้องเลิกจากแพทย์เฉพาะทางที่รักษาอยู่ เพราะแพทย์ประจำตัวของท่านที่เวลเนสวีแคร์ จะทำหน้าที่เป็นแพทย์ประจำครอบครัว (family physician) ของท่าน และจะประสานเชื่อมโยงกับแพทย์เฉพาะทางที่ดูแลผู้สมัครมาแต่เดิมให้ดูแลต่อไปในลักษณะการดูแลร่วมกัน

·       ในระหว่างที่อยู่ในแคมป์ ผู้ป่วยจะได้เรียนความรู้สำคัญเกี่ยวกับโรคของตน ได้ฝึกทักษะที่จำเป็นในการจัดการโรคของตน การออกกำลังกาย การจัดการความเครียด การสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองอย่างต่อเนื่อง การโภชนาการ ทั้งนี้ผู้ป่วยต้องทำอาหารแบบ PBWF ด้วยตนเองทุกมื้อ อย่างไรก็ตาม ทางเวลเนสวีแคร์จะจัดทำอาหารสำรองไว้เพียงหนึ่งรายการในแต่ละมื้อ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถทำอาหารด้วยตนเองได้เลย

เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทุกชนิด เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดัน ไขมัน  เป็นต้น โดยรับทุกระยะความหนักเบาของโรค และรวมถึงคนที่มีภาวะแทรกซ้อนของโรค เช่น เป็นไตวายเรื้อรังร่วมด้วย เป็นต้น กรณีผู้ป่วยสูงอายุหรือจำเป็นต้องมีผู้ดูแลประจำตัวอยู่เดิมแล้ว ต้องให้ผู้ดูแลมาลงทะเบียนเข้าคอร์สเป็นผู้ติดตามด้วย

ผู้สมัครเข้าร่วมโปรแกรมนี้ไม่จำเป็นต้องยกเลิกยาหรือการรักษาที่ตนเองได้มาแต่เดิมในขณะที่เริ่มหันมารักษาด้วยวิธีดูแลตนเอง เพราะการรักษาโรคตามโปรแกรมนี้ใช้หลักวิชาการแพทย์แผนปัจจุบันเช่นเดียวกันการักษาในโรงพยาบาล เพียงแต่มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยจนถึงระดับดูแลตัวเองได้ด้วยตนเอง จึงสามารถทำคู่ขนานไปกับการรักษาในโรงพยาบาลได้ เมื่อผู้ป่วยดูแลตนเองได้ดีขึ้น ตัวชี้วัดสุขภาพจะค่อยๆบ่งชี้ว่าความจำเป็นที่จะต้องพึ่งการรักษาด้วยยาในโรงพยาบาลจะลดลงไปเองโดยอัตโนมัติจนสามารถเลิกยาได้ในที่สุด


รายละเอียด

ตารางกิจกรรม

สถานที:  เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

Reverse Disease By Yourself แคมป์สุขภาพที่จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้หลักการและทักษะปฏิบัติที่จำเป็นในการพลิกผันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง


Day 1 (08:00 AM-20:00 PM)

08.00 - 15.00: Registration & Meet with doctors ลงทะเบียนเข้าแค้มป์ เช็คอินเข้าห้องพัก วัดดัชนีมวลกาย วัด ความดันเลือด ตรวจเลือด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จัดทำเวชระเบียนส่วนบุคคล พบกับแพทย์เพื่อตรวจ ร่างกายและจัดทำสรุปปัญหาสุขภาพเก็บไว้ในเวชระเบียน 

12.00 - 14.00: พักรับประทานอาหารว่างและอาหารกลางวันในขณะผลัดกันเข้าพบแพทย์ตามตารางเวลาที่จัดไว้

17.00 - 19.00: Kitchen tour สาธิตสอนแสดงวิธีทำอาหารแบบ PBWF และเริ่มทำอาหารด้วยตนเองทานเอง

19.00 - 20.00: ชั่วโมงสันทนาการภายในกลุ่มDay 2 (6:30 AM - 20:00 PM)

06.30 - 08.00: Aerobic exercise and one mile walk test เรียนการออกกำลังกายแบบแอโรบิกและทดสอบ ความฟิตร่างกายด้วยวิธีเดินหนึ่งไมล์

08.00 - 09.30: ทำอาหารเช้าทานเองและเวลาส่วนตัว

09.30 - 10.45: Learn from each other ทำความรู้จักกันและเรียนรู้จากโรคของกันและกัน

10.45 - 11.00: Tea break พักดื่มน้ำชา

11.00 - 12.00: Learn from each other ทำความรู้จักกันและเรียนรู้จากโรคของกันและกัน (ต่อ)

12.00 - 14.00: ทำอาหารกลางวันทานเองและเวลาส่วนตัว

14.00 - 15.00: Briefing. Plant-based, whole food บรรยายเรื่องโภชนาการที่มีพืชเป็นหลัก ไม่สกัด ไม่ขัดสี

15.00 - 16.00: Tea break & Workshop: Shopping wisely พักรับประทานน้ำชา ทำเวอร์คชอพจ่ายตลาดฉลาดซื้อ

16.00 - 17.00: Relaxing Yoga โยคะเพื่อการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

17.00 - 19.00: ทำอาหารแบบ PBWFด้วยตนเองทานเอง

19.00 - 20.00:ชั่วโมงสันทนาการภายในกลุ่ม


Day 3 (06:30 AM - 20:00 PM)

06.30 - 08.00: - Body Scan ฝึกวางความคิดมาอยู่กับพลังงานของร่างกาย

                    - Tai Chi ฝึกวางความคิดมาอยู่กับพลังงานของร่างกายขณะเคลื่อนไหว

08.00 - 09.30: ทำอาหารเช้าทานเองและเวลาส่วนตัว

09.30 - 10.30: Self management for heart disease จัดการโรคหัวใจขาดเลือดด้วยตนเอง

10.30 - 10.45: Tea break พักดื่มน้ำชา

10.45 - 11.30: Workshop: Blood pressure measurement ฝึกปฏิบัติ วิธีวัด บันทึก และวิเคราะห์ความดันเลือด

                - Self management for hypertension จัดการโรคความดันเลือดสูงด้วยตนเอง

11.30 - 12.00: Dyslipidemia and Obesity การพลิกผันโรคไขมันในเลือดสูงและโรคอ้วน

12.00 -14.00: ทำอาหารกลางวันทานเองและเวลาส่วนตัว

14.00 - 15.00: Workshop: Strength training การออกกำลังกายแบบฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (เล่นกล้าม)

15.00 - 15.45: Workshop: Balance exercise การออกกำลังกายแบบเสริมการทรงตัว

15.45 - 16.00: Tea break พักรับประทานน้ำชา

16.00 - 17.00: Leisure time: เวลาพักผ่อนส่วนตัว

17.00 - 19.00: ทำอาหารแบบ PBWFด้วยตนเองทานเอง

19.00 - 20.00: ชั่วโมงสันทนาการภายในกลุ่ม


Day 4 (06:30 AM - 20:00 PM)

06.30 - 08.00: Morning Ritual ฝึกใช้เวลาส่วนตัวตอนเช้าให้เป็นกิจวัตร

                     - Meditation นั่งสมาธิ

                     - Muscle stretching & Muscle strength training ยืดเหยียดกล้ามเนื้อและเล่นกล้าม

                     - Tai Chi รำมวยจีน

08.00 - 09.30: ทำอาหารเช้าทานเองและเวลาส่วนตัว

09.30 - 10.30: Self management for diabetese จัดการโรคเบาหวานด้วยตนเอง

10.30 - 10.45: Tea break พักดื่มน้ำชา

10.45 - 11.30: Self management for CKD จัดการโรคไตเรื้อรังด้วยตนเอง

11.30 - 12.00: Self motivation การสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเองอย่างต่อเนื่อง

12.00 - 14.00: ทำอาหารกลางวันทานเองและเวลาส่วนตัว

14.00 - 15.00: Workshop: Relaxing Yoga

15.00 - 15.45: Workshop: Balance exercise with line dance ทรงตัวด้วยการฝึกไลน์ด้านซ์

15.45 - 16.00: Tea break พักรับประทานน้ำชา

16.00 - 17.00: Leisure time: เวลาพักผ่อนส่วนตัว

17.00 - 19.00: ทำอาหารแบบ PBWFด้วยตนเองทานเอง

19.00 - 20.00: ชั่วโมงสันทนาการภายในกลุ่มDay 5 (06:30 AM - 16:00 PM)

06.30 - 08.00: Morning Ritual ฝึกใช้เวลาส่วนตัวตอนเช้าให้เป็นกิจวัตร

                  - Meditation นั่งสมาธิ

                  - Muscle stretching & Muscle strength training ยืดเหยียดกล้ามเนื้อและเล่นกล้าม

                  - Tai Chi รำมวยจีน

08.00 - 09.30: ทำอาหารเช้าทานเองและเวลาส่วนตัว

09.30 - 10.45: Workshop: Simple seven health risks management การจัดการโรคด้วยดัชนีง่ายๆเจ็ดตัว

10.45 - 11.00: Tea break พักดื่มน้ำชา

11.00 - 12.00: Workshop: Health Dashboard การใช้แดชบอร์ดบนอินเตอรเน็ทเพื่อการติดตามต่อเนื่อง

12.00 - 14.00: ทำอาหารกลางวันทานเองและเวลาส่วนตัว

14.00 - 16.00: เวลาสำรองสำหรับผู้ที่ต้องการปรึกษาปัญหาส่วนตัว และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


หมายเหตุ: ตารางกิจกรรมและกำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

เงื่อนไขการสมัคร

เงื่อนไขการลงทะเบียนและชำระเงิน (Registration and payment method)

เงื่อนไขการชำระเงินไม่สามารถขอคืนเงินได้

          การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ เมื่อมีการแจ้งหลักฐานการชำระเงิน และได้รับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่หากมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถมาเข้าแคมป์ได้ รบกวนแจ้งล่วงหน้า ทางเราให้สิทธิ์ลูกค้า ดังนี้

1.หาคนมาเข้าร่วมแคมป์ทดแทนได้ (ยกเว้น แคมป์ RDBY และ CR ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน)

2.สามารถย้าย/เลื่อนแคมป์ ได้ 1 ครั้ง นับจากวันที่สมัคร

3.หากต้องการยกเลิกแคมป์ ต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินคืน ขั้นต่ำ 15% จากราคาเต็มที่สมัคร

-กรณีแจ้งน้อยกว่า 3 เดือน หัก 15%

-กรณีแจ้งน้อยกว่า 1 เดือน หัก 50%

-กรณีแจ้งน้อยกว่า 2 สัปดาห์ หัก 100%

            การเปิดแคมป์มีการกำหนดจำนวนขั้นต่ำของผู้สมัครเอาไว้ ในกรณีที่ต่ำกว่าจำนวนที่สามารถเปิดแคมป์ได้ ทางศูนย์ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเปิดแคมป์ไปในครั้งถัดไปโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน

ลงทะเบียนและแจ้งยืนยันการชำระเงินทาง Line official :@wellnesswecare หรือโทร 02 038 5115 กด 2

กำหนดการ ( พลิกผันโรคด้วยตนเอง )

วันที่เริ่มโปรแกรม

เกี่ยวกับเรา

ผู้ก่อตั้งเวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์คือ ดร. สันต์ ศัลยแพทย์หัวใจและนักธุรกิจ Mr. Vivek Dhawan ทั้งสองเชื่อมั่นในวิธีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในการป้องกันและย้อนกลับโรคเรื้อรัง ด้วยการเปลี่ยนแปลงอาหารและวิถีชีวิตที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

ลิงก์ด่วน
จดหมายข่าวสุขภาพ
อีเมล์จดหมายข่าวอัพเดทข้อมูลสุขภาพฟรี!

© สงวนลิขสิทธิ์ 2019. Wellness We Care. All Rights Reserved..
นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซต์