งานวิจัย

กลับ

การศึกษาประสิทธิผลของยาสมุนไพรไทยตำรับตรีผลาในการลดระดับไขมันในเลือดในผู้ที่มี ภาวะไขมันในเลือดสูง The effectiveness of TRIPHALA ( Thai traditional medicine) on lowering blood lipid level in Hyperlipidemic subject

การศึกษาประสิทธิผลของยาสมุนไพรไทยตำรับตรีผลาในการลดระดับไขมันในเลือดในผู้ที่มี ภาวะไขมันในเลือดสูง The effectiveness of TRIPHALA ( Thai traditional medicine) on lowering blood lipid level in Hyperlipidemic subject


สาระสำคัญ 


ภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของภาวะหลอดเลือดแข็งตีบตันนำมาซึ่งภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือดต่างๆมากมาย ความทุพลภาพ และเสียชีวิตเป็นปัญหาทั้งทางการแพทย์ และทางการสาธารณสุขทั่วโลก สูญเสียทางสังคมและเศรษฐกิจมหาศาล 


ตรีผลาเป็นตำรับยาสมุนไพรไทยแท้ที่ใช้บ่อย ประกอบด้วย ผลสมอไทย ผลสมอภิเภก และผลมะขามป้อม ปัจจุบันกำลังได้รับความสนใจอย่างมากทั่วโลก เนื่องจากมีรายงานการศึกษาในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง ถึงฤทธิ์ในการลดไขมันในเลือด ฤทธิ์ต้านและยับยั้งเซลล์มะเร็ง ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด เป็นต้น แต่การศึกษาส่วนใหญ่ที่ผ่านมามักเป็นการศึกษาสมุนไพรเชิงเดี่ยว การศึกษาเชิงตำรับทาง คลินิกอย่างเป็นระบบยังไม่มีปรากฏ จึงเป็นที่มาของการศึกษานี้ 


บทคัดย่อ


บทนำ

เพื่อศึกษาประสิทธิผลของยาไทยตำรับตรีผลาในการลดระดับไขมันในเลือดในผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง วิธีการ เป็นการศึกษาเชิงทดลองทางคลินิก แบบดำเนินไปข้างหน้า โดยคัดเลือกอาสาสมัครที่มีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์ที่กำหนด 40 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 


  1. กลุ่มศึกษา 20 คน

  2. กลุ่มควบคุม 20 คน 


โดยการสุ่มอย่าง เป็นระบบตามวิธีการทางสถิติปิดทั้งสองด้านทั้งผู้วิจัยและอาสาสมัคร รับประทานยาตรีผลา 500 มิลลิกรัม 2 เวลา เช้า และเย็นหลังอาหาร เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ แล้วเปรียบเทียบระดับไขมันในเลือด ค่าเคมีคลินิก ค่าโลหิตวิทยา ก่อนและหลังการศึกษา รวมถึงผลข้างเคียงและความพึงพอใจของอาสาสมัครหลังเสร็จสิ้นโครงการ 


ผลการศึกษาระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ และไขมันโคเลสเตอรอล แอลดีแอล หลังเสร็จสิ้นโครงการ อาสาสมัครทั้งสองกลุ่ม มีระดับไขมันในเลือด( Triglyceride , LDL-c) ลดลง โดยในกลุ่มควบคุม ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ลดลง 2.27 % (ก่อน 178.00 ±13.69 , หลัง 173.95± 16.36 )ระดับไขมันโคเลสเตอรอล-แอลดีแอลลดลง 1.41 % (ก่อน 145.00± 6.58 , หลัง 142.95±7.09) ส่วนในกลุ่มศึกษา ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ลดลง 14.39 % (ก่อน 183.70 ±10.93 , หลัง 157.25

±12.52 ) ระดับไขมันโคเลสเตอรอล-แอลดีแอล ลดลง 10.89 % ( ก่อน 146.80 ±8.01 , หลัง 130.80± 8.83)


แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพบว่า กลุ่มศึกษาซึ่งรับประทานยาไทยตรีผลา สามารถลดระดับไขมันในเลือด( Triglyceride , LDL-c) ได้มากกว่ากลุ่มควบคุม (P< 0.001 ) ค่าเคมีคลินิก (AST ALT ALP BUN Cr) และค่าทางโลหิตวิทยา CBC ในกลุ่มศึกษาก่อนและหลังการวิจัยไม่มีความแตกต่างกัน ( P > 0.05) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมวิจัยพบว่าทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่าง (P =0.30)บทสรุป 

ยาสมุนไพรไทยตำรับตรีผลาสามารถลดระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ และไขมันโคเลสเตอรอล แอลดีแอล ได้จริง โดยลดระดับไขมันในเลือดได้มากกว่ากลุ่มควบคุมโดยไม่มีผลกระทบต่อค่าเคมีคลินิกและค่าโลหิตวิทยา มีผลข้างเคียงเล็กน้อย คือ ถ่ายเหลวขึ้นเล็กน้อยและสามารถหายได้เองหลังหยุดรับประทานยา ความพึงพอใจไม่แตกต่างกันระหว่างสองกลุ่ม  


บรรณานุกรม

เพ็ขรเกษตร วิเชียรแสน, ศ.ดร.นพ. วิจิตร บุณยะโหตระ, นักศึกษาปริญญาโท. การศึกษาประสิทธิผลของยาสมุนไพรไทยตำรับตรีผลาในการลดระดับไขมันในเลือดในผู้ที่มี ภาวะไขมันในเลือดสูง. สาขาวิชา เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.


เกี่ยวกับเรา

ผู้ก่อตั้งเวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์คือ ดร. สันต์ ศัลยแพทย์หัวใจและนักธุรกิจ Mr. Vivek Dhawan ทั้งสองเชื่อมั่นในวิธีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในการป้องกันและย้อนกลับโรคเรื้อรัง ด้วยการเปลี่ยนแปลงอาหารและวิถีชีวิตที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

ลิงก์ด่วน
จดหมายข่าวสุขภาพ
อีเมล์จดหมายข่าวอัพเดทข้อมูลสุขภาพฟรี!

© สงวนลิขสิทธิ์ 2019. Wellness We Care. All Rights Reserved..
นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซต์