lcp

การลดความอ้วน (ตอนที่ 4. องค์ประกอบด้านจิตใจของการ

viewbox

การลดความอ้วน  (ตอนที่ 4. องค์ประกอบด้านจิตใจของการลดน้ำหนัก)

องค์ประกอบด้านจิตใจของการลดน้ำหนักมีสองอย่าง 

  1. ความอยากทำอย่างแน่วแน่ (motivation)
  2. วินัยต่อตนเอง (self discipline)

 1. ความอยากทำอย่างแน่วแน่ (motivation) เกิด 2 อย่าง

  •  1.1 ความเชื่อ เกิดจากความเชื่อว่าความอ้วนมีผลเสียต่อสุขภาพ และเชื่อว่าเมื่อมีการลดน้ำหนักทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ทั้งนี้ต้องเกิดจากความเชื่อในประเด็นทั้งสองอย่างแท้จริงก่อน
  • ผลลัพธ์ เกิดจากความอยากได้ผลลัพธ์ของการลดน้ำหนัก อาจจะเป็นความอยากได้เฉพาะบุคคล เช่นอยากไปเล่นกีฬาปีนเขา อยากเป็นนักแสดงเป็นต้น

 2. วินัยต่อตนเอง (self discipline) 

เกิดจากการเลี้ยงดูหรือฝึกอบรม ผู้ที่เติบโตมาพร้อมกับกฎระเบียบวินัยของครอบครัวอย่างเคร่งคัด มีแนวโน้มที่จะสร้างวินัยได้มากกว่าผู้ที่ถูกเลี้ยงแบบตามใจ อย่างไรก็ตามการสร้างวินัยต่อตนเองเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นใหม่ได้สำหรับทุกวัย โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นดังนี้

  • ความสามารถระลึกได้ (recall) ว่าเมื่อเวลาที่ผ่านมาไม่นานในใจเราคิดอะไรอยู่ โดยส่วนมากจะเป็นคนที่ไม่ทราบพฤติกรรมทางจิตใจของตนเอง ณ ขณะนั้น ดังนั้นพฤติกรรมจึงถูกกำหนดโดยสิ่งกระตุ้นจากภายนอก ซึ่งจะเขาไปบวกกับความทรงจำในอดีตโดยอัตโนมัติ แล้วตอบสนองออกไปในรูปแบบของการคิดหรือทำโดยเจ้าตัว “เผลอ” ทำไปโดยไม่มีความตั้งใจ
  • การรู้จักใจตัวเอง (self awareness) คือการที่บุคคลรู้ถึงสภาวะจิตใจของตัวเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ เมื่อประกอบกับความสามารถใจการระลึกขึ้นได้ทันทีว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรอยู่ จะทำให้บุคคลนั้นรู้สิ่งที่เร้าที่เข้ามาทางใจได้ทันเวลา และตอบสนองออกไปด้วยความตั้งใจและรู้ตัว