DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

ฟื้นฟูมะเร็ง

แค้มป์ฟื้นฟูมะเร็ง เป็นโปรแกรมการเรียนรู้และฟื้นฟู 4 วัน 3 คืน ที่เวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เนื้อหาของหลักสูตรใช้แนวทางการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยหลักการดูแลรักษาแบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ โดยใช้พื้นฐานการแพทย์แผนปัจจุบันในเรื่องอาหาร การออกกำลังกาย การใช้ชีวิต และการฟื้นฟูโรคมะเร็งหลังการรักษาด้วยการผ่าตัด ฉายแสง และเคมีบำบัด เป็นแก่นกลาง แล้วนำวิธีการรักษาโรคมะเร็งด้วยการแพทย์ทางเลือก ทั้งการแพทย์แผนไทย และอายุรเวท ที่เห็นร่วมกันว่าปลอดภัยเข้ามาผสมผสาน นอกจากประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรที่เวลเนส วีแคร์ได้ออกแบบแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่ผู้ร่วมแค้มป์จะได้รับ คือ “กลุ่มสนับสนุน” (Support Group) ที่ผู้เข้าร่วมแค้มป์ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมุมมองและประสบการณ์ด้านต่างๆเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาด้วยการสนับสนุนซึ่งกันและกัน และให้กำลังใจระหว่างผู้ป่วยมะเร็งด้วยกัน

คุณสา อายุ 41 ปี

ได้นำความรู้ไปปรับใช้กับชีวิตเราได้จริง

คุณจรรยา อายุ 52 ปี

ได้เรียนรู้ในการฝึกสมาธิปล่อยวางในทางความคิด พี่รู้สึกว่าประทับใจในการสอนของทุกๆคน โดยเฉพาะเรื่องของการกำหนดลมหายใจถือว่าโอเคมากค่ะ
Previous
Next

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

โปรดกรอกข้อมูล

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

โปรดกรอกข้อมูล