DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

คลินิกปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต

ภาวะความเจ็บป่วยของผู้คนในปัจจุบัน กว่า 75% เป็นความป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัว สาเหตุที่แท้จริงของความเจ็บป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มาจากปัจจัยเสี่ยงที่เรียกว่าวิธีการใช้ชีวิต หรือ วิถีชีวิต ข้อมูลจากหลักฐานวิทยาศาสตร์ระดับที่เชื่อถือได้พบว่า หากมีการจัดการปัจจัยเสี่ยง หรือการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างสิ้นเชิง (Total Lifestyle Modification) สามารถที่จะป้องกันและพลิกผันผู้ที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้

คลินิกปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ที่เวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์ ดำเนินการโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) ทำหน้าที่เป็นแพทย์ประจำตัวผู้ป่วยผ่าน ให้คำแนะนำและติดตามภาวะสุขภาพ มุ่งเน้นการใช้ศักยภาพของตัวผู้ป่วยเองในการฟื้นฟูและรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตทุกด้านที่สำคัญ ได้แก่ ด้านการรับประทานอาหาร ด้านการออกกำลังกาย ด้านการจัดการความเครียด ด้านสัมพันธภาพกับผู้คน โดยมีพื้นฐานความรู้จากหลักฐานวิทยาศาสตร์