DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

จัดการความเครียด

ใช้เวลาพักผ่อนฟื้นฟูจิตใจและเพิ่มความผ่อนคลายไปกับแค้มป์จัดการความเครียด (Stress Management camp) 2 วัน 1 คืน ที่ศูนย์สุขภาพ Wellness We care อ.มวกเหล็ก สระบุรี เป็นแค้มป์ที่เหมาะสำหรับผู้บริหารและคนทำงานที่เผชิญกับความเครียดหรือแรงกดดันจากการทำงาน จนรู้สึกหมดแรงจูงใจและส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานนั้นต่ำลง ในแค้มป์นี้จะได้เรียนรู้ในเรื่องของการจัดการความเครียดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแค้มป์นั้นได้ประเมินระดับความเครียดของตนเองและหาแนวทางการรับมือได้อย่างถูกวิธี รวมถึงการเรียนรู้ความสัมพันธ์ตามหลักของเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) ของความเครียดกับโรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น หลอดเลือดหัวใจ อาการทางจิต โรคซึมเศร้า และเส้นเลือดสมองตีบ เป็นต้น รวมไปถึงการใช้ศิลปะกับการจัดการความเครียดเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ ด้วยการสร้างสมดุลรอบด้าน ทั้งมิติของ กาย (Body) จิต (soul) และ จิตวิญญาณ(spirit) ให้ผู้เข้าร่วมแค้มป์นั้นได้สังเกตตนเอง ผ่านทางความคิด อารมณ์และความรู้สึก จนสามารถรับมือและจัดการความเครียดได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

Previous
Next

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

โปรดกรอกข้อมูล

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

โปรดกรอกข้อมูล