DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

พลิกผันโรคด้วยตัวเอง

แค้มป์พลิกผันโรคด้วยตนเอง เป็นแค้มป์สุขภาพที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคคลที่มีความเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ โรคอ้วน โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง  เป็นต้น) รวมทั้งบุคคลที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วย ได้เรียนรู้แนวทางการจัดการโรคได้ด้วยตนเอง ผ่านการปฏิบัติตัวและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต (Lifestyle Modification) จากแนวคิดที่ว่า ความเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในปัจจุบัน เป็นผลรวมจากพฤติกรรมสุขภาพในอดีต หากต้องการพลิกผันโรคให้ดีขึ้นได้ ต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงที่พฤติกรรมสุขภาพของตนเอง เพราะร่างกายของมนุษย์เรามีศักยภาพในการฟื้นฟูตนเอง โดยเนื้อหาในหลักสูตรเป็นการใช้วิธีการแพทย์แผนปัจจุบัน (Modern Medicine) ในรูปแบบการแพทย์แบบอิงหลักฐาน (evidence-based medicine) โดยมองปัญหาของผู้ป่วยแบบองค์รวม (Holistic Care)​ ผู้เข้าร่วมแค้มป์จะได้รับความรู้เกี่ยวกับตัวโรค แนวทางการจัดการโรคด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย ทราบตัวชี้วัดทางสุขภาพที่จำเป็นที่ต้องติดตามในแต่ละโรค รูปแบบการเรียนรู้ภายในแค้มป์ ประกอบด้วยการเรียนเนื้อหา การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ การสาธิตการประกอบอาหารแบบ Plant-Based, Whole Food, Low Fat (PBWF) การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ อาหาร การออกกำลังกาย การจัดการความเครียด การนอนหลับ และการมีกลุ่มสนับสนุน

คุณสุพัตรา อายุ 69 ปี

เราได้ความรู้ไปเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารการกิน การบริโภคควบคุมอาหารที่มีคุณภาพ

คุณศิริรัตน์ อายุ 70 ปี

เป็นการเลือกทางเดินที่ถูกต้อง เพื่อเป้าหมายในการมีสุขภาพที่ดี หายจากโรค แล้วก็ลดยาที่รับประทานอยู่ทุกวันนี้
Previous
Next

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

โปรดกรอกข้อมูล

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

โปรดกรอกข้อมูล