DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

Wellness We care จัดแค้มป์สุขภาพดีด้วยตนเอง Good Health by Yourself (GHBY)

14 สิงหาคม 2023

193

เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา Wellness We care จัดแค้มป์สุขภาพดีด้วยตนเอง Good Health by Yourself (GHBY) 2 วัน 1คืน แค้มป์นี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 81 ที่Wellness We care อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นแค้มป์สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องของการดูแลตัวเอง ได้มาเรียนรู้และฝึกทักษะในด้านต่างๆร่วมกัน เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำให้มีสุขภาพดียิ่งขึ้น  

.
ผู้เข้าร่วมแค้มป์ได้เรียนรู้ถึงแนวทางในการดูแลตนเอง ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning ทั้งการบรรยาย การสาธิต การลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง โดยใช้ดัชนีชี้วัด 8 ตัวเป็นกรอบในมีสุขภาพดี ด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต มุ่งเน้นเรื่องอาหาร Plant-Based, Whole food, Low fat การออกกำลังกาย การจัดการความเครียด การนอนหลับที่มีคุณภาพ การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในบรรยากาศการเรียนรูู้ท่ามกลางธรรมชาติที่แสนสงบ 

แค้มป์สุขภาพดีด้วยตนเอง (Good Health by Yourself) จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ทั้งสำหรับบุคคลทั่วไป และสำหรับองค์กร 

.

 

 

For more information

facebook : Wellnesswecare
line : @wellnesswecare
instagram : wellnesswecareth
tel : 063-6394003