ทีมของเรา

เราใส่ใจและให้ความสำคัญในการให้บริการแก่ลูกค้า และปรารถนาที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดและเป็นกันเองให้แก่ผู้รับบริการทุกท่าน เราดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามแนวทางการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ภายใต้หลักการของการมีสุขภาพดี โดยการรวมกันของสุขภาพกาย อารมณ์ จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคม ด้วยทีมงานที่ประกอบไปด้วยผู้ชำนาญการในหลากหลายสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย ทีมแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการและโภชนบำบัด ผู้ชำนาญการด้านการประกอบอาหารแบบพืชเป็นหลัก (PBWF) แพทย์แผนไทย ครูสอนโยคะ เป็นต้น รวมทั้งทีมผู้ชำนาญการด้านอื่นๆ  ล้วนได้รับการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถจากสถาบันชั้นนำ และการอบรมความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของแต่ละสาขาตามมาตรฐานของศูนย์เวลเนส วีแคร์