DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

คุณจรรยา อายุ 52 ปี ผู้ป่วยมะเร็งระยะต้น และ คุณรัฐภัทร อายุ 53 ปี ผู้เป็นสามี ได้มาเข้าร่วมแค้มป์ฟื้นฟูมะเร็ง (Cancer Retreat) และได้เรียนรู้สาเหตุของของการเกิดโรคมะเร็ง และวิธีการดูแลตัวเองหลังเข้ารับการรักษาโรคมะเร็ง เพื่อนำมาปรับใช้ในวิถีชีวิตของตัวเองอย่างถูกต้อง